Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden terug. 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop, verhuur, consignatie, leveringen en /of verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1 : AANBIEDINGEN
Elke vorm van aanbieding, is vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden na onze schriftelijke aanvaarding. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen en valutakoersen, standaardlonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetten. Bij prijsverhoging zal het prijsverschil aan de klant doorgerekend worden. 

Wij trachten altijd om de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven. Voor schade die ontstaat door een te late levering, wordt er geen vergoeding gegeven. Wij verbinden ons niet aan de gegevens in onze drukwerken. Wijzigingen zonder verwittiging zijn altijd mogelijk. Alle prijzen zijn excl. BTW, franco ons magazijn en zonder administratiekosten. Opgestelde planningen mbt uitvoering van werken of leveringen, geven een indicatie en zijn nooit bindend, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd. De vermelde maten op plannen en ontwerpen zijn richtinggevend en kunnen steeds afwijken met het geleverde. Indien bepaalde maatvoeringen moeten gerespecteerd worden, dient dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd te worden. In geval van een 3D ontwerp, zijn de gebuikte kleuren slechts indicatief, evenals de voorgestelde indeling of voorgestelde compositie. In geval er een verschil is tussen de omschrijving van onze voorstellen en de gemaakte plannen, hebben de plannen voorrang op de omschrijving van onze voorstellen. 

Voor de bouwwerken zijn er bijkomende voorwaarden. Deze vindt u hier:
Voor iedere opdracht gelden de onderstaande afspraken, tenzij anders vermeld op onze offerte. 

1. Niet voorzien bij de uitvoering tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte. 

Voor zover van toepassing omvat onze prijs alle werkzaamheden die nodig zijn voor het normale uitvoering van de opdracht. Wat zonder schriftelijke bevestiging niet voorzien is : aansluitingen, keuringen en as-buildplannen van gas, water, elektriciteit, riolering op het nutsnetwerk; nivelleringswerken aan het bouwterreien; voorzien van toeganswegen; grondstudies; de kosten voor bronbemaling. 

Technische eisen, gesteld na de tot standkoming van de overeenkomst, die bijkomend opgelegd worden via de bouwheer of aangestelde derden (zoals studiebureaus, controle-organismen, … ) zijn niet ingebrepen in onze offerte en zullen apart worden doorgerend aan de klant. 

Verplichte wettelijke sanitaire voorzieningen en veligheidsvoorzieningen zijn ten laste van de klant en worden geacht op de werf aanwezig te zijn. Bij gebrek eraan zullen deze voorzien worden en de kosten hiervoor doorgerkend worden aan de klant. 

2. Toegankelijkheid van de werf 

Aansluiting van water, electriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. 

De werkf diet normaal toegankelijk te zijn vanaf de straatkant. Indien er voor de werken een ladderlift nodig is, moet er een plaats voorzien zijn waar deze lift kan staan. De ondergrond tot de toegang (gelijk waar rondom het gebouw) wordt geacht voldoende stabiel te zijn om bereden te worden door een vrachtwagen +18ton, tenzij vooraf schriftelijk anders wordt bepaald. Indien hiervan geen schriftelijke melding gemaakt werd, is het niet mogelijk om eventuele vermoedelijke schade te verhalen. 

Tevens worden er tijdens de werken de nodige vrije geregelementeerde parkeerplaatsen voorzien. Indien de voertuigen op een plaats moeten parkeren die aanleiding kan geven tot boetes, zullen deze doorgerend worden. Ook indien er in de gemeente de nodige signalisatie moet aangevraagd worden, dient dit door de klant te gebeuren. 

Indien er nutteloze verplaatsingen moeten gebeuren omdat de geplande werken niet kunnen uitgevoerd worden vanwege vertraging van een aannemer waarvan de opdracht niet in onze werken vervat zit, zullen de extra verplaatsingskosten en werkuren aangerekend worden, ongeacht of wij een forfaitaire, een eenheidsprijs of een werk in regie uitvoeren. In hetzelfde kader worden ook extra wachttijden van meer dan 15 minuten in rekeing gebracht. 

3. Standaard kleuren, materialen en uitvoeringen 

Hieronder geven we een overzicht van de standaard kleuren en materialen die we gebruiken indien deze niet gespecifieerd zijn op onze offerte.
- alu raamprofielen in buitenschrijnwerk : ral 9006
- alu wandprofielen in binnenschrijnwerk : geannodiseerd aluminium
- binnendeuren in alu wandprofiel : grijs, grepen : alu look
- binnendeuren in houten kader : nog te schilderen 
- schilderwerken niet inbegrepen
- afwerking gyproc : 1x bijgewerkt met plamuur. Eindafwerking uit te voeren door de schilder.
- ruwbouw : enkel de op te trekken muren met lintelen waar nodig, geen dorplels. 
- keramische vloer : te plaatsen op chape
- tapijt vloer : te plaatsen op geegaliseerde ondergrond
- bouten vloer : te plaatsen op geegaliseerde ondergrond
- PUR laag : aan te brengen op stofvrije ondergrond, leidingen bevestigd iedere 30cm.
- lavabo in toiletten : enkel koud water
- spoelbak anders dan in de keuken : enkel koud water
- brandhaspels, brandladders, branddekens, brandblustoestellen, … zijn niet voorzien.
- schilderwerken : standaard wit Ral 9010.

4. Randvoorwaarden bij montage 

Alle draagstructuren laten toe om de voorgestelde materialen te bevestigen. Indien extra verstevigingen moeten aangebracht worden of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn aan het voorgestelde materiaal, zullen de extra kosten hiervoor doorgerekend worden.


Artikel 2 : BETALINGEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel en bij aflevering der goederen. Schuldvergelijking is niet mogelijk. Bij niet betaling op de vervaldatum is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 18% op jaarbasis, alsook alle inningkosten. Daarnaast is er nog een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het totaalfactuur bedrag met een minimum van 150 euro per factuur. Deze clausule geldt ook voor wissels. Bij niet betaling kan de leverancier de contracten eenzijdig stopzetten en de leveringen/uitvoering schorsen. Dit houdt geen eenzijdige kwijtschelding van de openstaande schuld van de klant in.

Artikel 3 : EIGENDOMSOVERGANG
De goederen blijven altijd onze eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen bij het verlaten van ons magazijn volledig voor risico van de klant. De klant dient de goederen die op zicht of gehuurd zijn, te behandelen als een goede huisvader en voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. Zolang de goederen onze eigendom zijn, is het verboden om ze onder te verhuren, in pand te geven of af te staan onder bezwarende titel. Bij misbruik van het materiaal, kunnen wij dit steeds terug eisen zonder dat wij hiervoor een schadevergoeding moeten betalen. Op zicht verstuurde goederen die niet worden aanvaard, moeten binnen 10 dagen onbeschadigd, portvrij en in de originele onbeschadigde verpakking worden teruggezonden. Na 10 dagen worden de goederen geacht te zijn aanvaard en wordt de factuur verzonden. De gehuurde goederen moeten op het schriftelijk vermelde tijdstip terug bij ons bezorgd worden. Onze schade die voorkomt uit het laattijdig terugbrengen, worden aan de klant doorgerekend. 

Alle intellectuele diensten die geleverd worden a.d.h.v. o.a. : studies, plannen, rapporten, ontwerpen, werken van artiesten, software … blijven steeds onze eigendom. Niets van deze diensten mag uitgegeven en/of vermenigvuldigd worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bij niet naleving zal een schadevergoeding geëist worden. 


Artikel 4 : GARANTIE
Onze garantie voor de verkochte goederen is dezelfde als deze van onze leveranciers. De garantie houdt in dat de gewaarborgde goederen voor onze rekening hersteld worden. Het defect dient ons schriftelijk ten laatste 8 dagen na de vaststelling te bereiken. De defecten moeten te wijten zijn aan niet degelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking. De vervoerskosten moeten steeds betaald worden door de klant. Het nakomen van de garantieverplichting is de enige en algehele schadevergoeding. Alle kosten door directe of indirecte schade worden niet vergoed. Onderdelen die aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen evenals schade ontstaan door nalatigheid of ondeskundig gebruik. Bij uitgevoerde vakbewerkingen, wijzigingen of herstellingen zonder onze toestemming, vervallen de garantieverplichtingen. 

Bij toestellen die zich buiten België bevinden en onder garantie moeten hersteld worden, blijft de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat een gelijksoortig voorval in België zou kosten. De eventueel vooraf betaalde waarborg is geen vrijstelling van betaling. Bij herstelling blijven de vervangen onderdelen onze eigendom. 

De levering van intellectuele diensten zijn nooit gewaarborgd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Voor geleverde software is er geen enkele garantie op de werking. Bij oplevering wordt de klant geacht zijn opmerkingen te maken zodat deze mits na-calcualtie kunnen worden aangepast. Van zodra een contract voor ontwikkeling of productie zijn einddatum bereikt, of de klant een ontwikkeling of productie stop zet, ontslaat dit ons voor het verdere onderhoud. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen ontstaan uit fouten in de geleverde software. 


Artikel 5 : OVERMACHT
Bij overmacht kan de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht verlengt of de overeenkomst geannuleerd worden zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals ondermeer oorlog, staking, oproer, klimatologische en meteorologische omstandigheden, stockbreuk, transportmoeilijkheden, brand, e.d. 

Dit zowel in België als in het buitenland. 


Artikel 6 : KLACHTEN
In geval van levering van goederen en/of diensten, dienen klachten hierover binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven aan ons gemeld worden.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens beroep op garantie, tegenover de klant en /of derden voor gebreken aan verkochte goederen. Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven, eigendommen of andere door welke oorzaak ook, bij klant en /of derden ontstaan door de verkochte, verhuurde of op zicht geven goederen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport. Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden voor rekening van de klant. Onze klanten dienen in voorkomende gevallen zorg te dragen voor de vereiste invoer- en betalingsvergunningen. Het niet tijdig of nooit verkrijgen daarvan ontslaat hem niet van zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst. Ook voor de gevolgen die voortkomen uit het leveren van intellectuele diensten zijn wij niet verantwoordelijk. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet. 

Onze burgerlijke aansprakelijkheid dekt schade tot 1.5 mio euro voor lichamelijke en materiële schade. In geval van brand, rook, ontploffing en water is er een dekking tot 250K euro. Indien deze bedragen te laag zijn in functie van de uit te voeren werken, dient onze opdrachtgever hiervoor op eigen initiatief een bijkomende verzekering af te sluiten. 


Artikel 8 : INTELECTUELE EIGENDOM
De door ons uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, plannen, planningen, monsters en beschrijvingen blijven onze eigendom, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht. Dit geld eveneens voor broncodes van ontwikkelde software. 


Artikel 9 : SERVICE
Bijkomende service kan op basis van nacalculatie door onze technici of medewerkers verleend worden bij het in bedrijfstellen van onze producten of bij het verwezenlijken van door ons verstrekte intellectuele advies. 


Artikel 10 : ANNULERING
Annulering van een order kan alleen geaccepteerd worden indien de opdrachtgever bereid is de rekening te betalen voor de al verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totaal veroorzaakte kosten met een minimum van 30% op het orderbedrag of het totale contractbedrag voor 1 periode. 


Artikel 11 : BEINDIGING CONTRACT VOOR DIENSTEN
Indien de klant een contract van bepaalde duur voor de einddatum wil verbreken, blijft de totale vergoeding van het contract te betalen door de klant. Contracten met stilzwijgende verlenging kunnen door de klant opgezegd worden d.m.v. een aangetekende brief. De opzegging gaat in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin de brief ontvangen werd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden, tenzij anders bepaald. Indien de klant een onmiddellijke stopzetting wenst, zal een verbrekingsvergoeding berekend worden aan 3 keer het gemiddelde factuurbedrag over de voorbije 6 maand.

Artikel 12 : TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgisch recht is op alle transacties van toepassing. Voor alle geschillen is enkel de handelsrechtbank en vredegerecht van Antwerpen bevoegd.

error: Content is protected !!